Borderlight
 

telefonisTelefoni

Med tjänsten telefoni menas paketerade funktioner för tal mellan två eller flera parter via ett kommunikationsnät och med tilläggsfunktioner för bild och dataöverföring. Funktioner kan användas var för sig eller tillsammans så att kommunikationen blir optimal vid varje tillfälle.

Nuläges- och behovsanalys

Upphandling av Telefoni behöver belysa nuläges- och behovsanalys inom ett flertal olika områden, varav vi har sammanställt några exempel enligt nedan.

Personalens arbetstid

Personalens arbetstid för att lära sig ett nytt telefonisystem kan i sämsta fall bli den dyraste kostnaden vid byte av telefoniplattform för större verksamheter med många medarbetare. Mot denna bakgrund så är det viktigt att försöka ta vara på intrimmade rutiner från befintlig telefoniplattform som har fungerat bra under en längre tid.

En ny telefoniplattform kan oftast anpassas genom kompletterande programmering så att behovet av förändringar i upparbetade rutiner minimeras, vilket kan ge stora besparingar i tid för utbildning och intrimning av nya rutiner för verksamhetens personal.

Bifoga komplett användarinstruktion för nuvarande telefoniplattform i upphandlingsunderlaget och efterfråga vilka funktioner som kan återskapas med ett minimum av förändringar i en ny telefoniplattform. Nya funktioner kan därefter aktiveras successivt i det tempo och med den prioritering som verksamheten och dess personal själva väljer efter införandet av en ny telefoniplattform.

Befintliga systemtelefoner

Befintliga systemtelefoner kan också bli en stor kostnad att byta, trots att flertalet befintliga systemtelefoner oftast går att återanvända 10-tals år framöver i en ny telefoniplattform genom kompletterande programmering och DTA (Digital Telefoni Adapter). Fördelen blir att befintliga systemtelefoner kan stå kvar orörd på alla skrivbord med samma eller motsvarande funktion.

Detta minskar både ledtid och arbetstid vid införandet av ny telefoniplattform. Även slitage på miljön minskas genom återanvändning av fungerande telefoner istället för onödigt byte till nya telefoner. Krav på LAN kan också reduceras för de befintliga telefoner som återanvänder befintlig teletråd istället för LAN uttag med tillhörande krav på kvalitetssäkring (QoS).

UC.pngGränslös integration

Gränslös integration mellan fast och mobil telefon samt telefonifunktioner i datorarbetsplats är ett krav på en modern telefonilösning.

Integrationen är viktig eftersom många användare både föredrar att kunna välja eller växla mellan mobil och fast telefoni, samt kan arbeta mer effektivt om man har tillgång till både mobil och fast telefon med telefonifunktioner via datorarbetsplatsen. Verksamhetens effektivitet ökar i normalfallet kraftigt med denna valfrihet.

Integrationen ställer mycket större krav på centralisering, dels för att personalen skall kunna nå alla tjänster från valfritt plats, dels för att verksamheten då kan dra nytta av synergier med centraliserad drift för integration av IT och Telefoni. För avrop eller upphandling så är det särskilt viktigt att klarlägga behov av integration med verksamhetens övriga stödsystem.

UC (Unified Communications)

UC är ett samlingsnamn för en bredare integration av moderna funktioner för telefoni, video och datatjänster som exempelvis presence (nåbarhet och hänvisningsstatus i realtid), chatt, skicka SMS från datorn, skypesamtal via mjukarutelefon på dator (både ut och in), videokonferens med kalenderbokning, delning av datorskärm för visning av dokument etcetera. UC behöver fungera på samma eller likartat sätt i ett brett utbud av enheter och operativsystem som exempelvis mobiltelefon med Android, Iphone, Windows Phone, Ipad, Tablet PC, PC och MAC.

Automatisk loggning

Automatisk loggning av alla telefonisamtal i kontaktregister som exempelvis Outlook/Exchange, CRM (Customer Relation Management) eller motsvarande system underlättar uppföljning och dokumentation av verksamhetens löpande kontakter och arbete på samma sätt som alla e-post meddelanden sparas automatiskt. Nivån av loggning kan väljas från enkel händelse med telefonnummer och tid, till komplett inspelning och indexering av ljudfil (se mer om systemstöd för behörighetskontroll, moral och etik för inspelning av samtal under Kontaktcenter).

Mobil telefoni

Mobil telefoni används idag av nästan alla yrkesverksamma personer. Men det är fortfarande vanligt att medarbetare har en privat mobiltelefon trots att samma mobiltelefon borde kunna användas för både tjänst och privat bruk med enkla funktioner för att separera tjänstesamtal och privatsamtal. Om onödiga extra mobiltelefoner kan gallras bort så minskas både totalkostnaden och onödigt slitage på miljön.

Mobiltfn.pngMDM (Mobile Device Management)

MDM säkerställer enhetlig programvara på alla mobiltelefoner, samt att en förlorad mobiltelefon kan ersättas inom en arbetsdag med motsvarande konfiguration som den förlorade telefonen. Funktionen bör kompletteras med tjänster för användarsupport och reparationer samt säker radering med intyg för mobiltelefoner som avvecklas.

Rapportsystem

Rapportsystem för verksamhetens dagliga rutiner kan oftast förenklas med hjälp av moderna mobiltelefoner som alltid följer med medarbetarna. Om mobiltelefon väljs med lämplig grafik så kan rapportfunktionerna nå motsvarande funktion som PDA (Personal Digital Assistant) eller en datorarbetsplats.

Lokala basstationer

Lokala basstationer för mobiltelefoni kan ge bättre innomhus täckning och bättre kapacitet för datatjänster. Detta är särskilt viktigt i personaltäta arbetsplatser där det kan finnas 100-tals medarbetare inom samma byggnad.

Oktober 2012 så tog PTS (Post och Telestyrelsen) beslutet att frigöra 1,8 MHz licensfritt frekvensspektrum inom 1800 MHz-bandet för mobil innomhus täckning och PTS bereder en utökning till 5 MHz (se PTS faktablad).

Då frekvensutrymmet är begränsat så bör detta användas för röstsamtal med GSM (2G) som är den teknik som ger bäst samtalskvalitet. Mobil datatrafik innomhus sköts bäst av WLAN täckning, men förutsätter då mobiltelefoner som har WLAN funktion.

Verksamheter som har krav på robust funktion i kris har bättre möjligheter att bibehålla funktionen på mobil telefoni i egna lokala basstationer vid längre strömavbrott där batterierna i nationella basstationer inte räcker till eller sätts ur funktion av andra skäl.

Lokala växelfunktioner

Lokala växelfunktioner med full redundans som kan fungera autonomt vid krislägen där externa förbindelser inte fungerar kan ha stor betydelse för verksamheter som har krav på robust funktion i krislägen.

Lokala växelfunktioner kan också vid behov anslutas mot FTN (Försvarets TeleNät) och/eller Rakel.

Om man enbart använder central växelfunktion så fungerar inte samtal mellan telefoner inom verksamheten om kontakten bryts med centrala växelfunktioner. Kombineras lokala växelfunktioner med centraliserade växelfunktioner så uppnås både bättre driftsäkerhet (lokal och central växelfunktion blir backup för varandra) och ökad effektivitet i driften genom samtidig central samordning av drift för många kunder.

Funktionella krav

De statliga ramavtalen innehåller bra exempel på funktionella krav som ett flertal av marknadens aktörer har accepterat.

Vi har sammanställt exempel enligt nedan från det statliga ramavtalet KST (Kommunikation Som Tjänst) som kan vara ett bra stöd vid nya avrop och upphandlingar inom detta område. Blå text är förtydligande av Borderlight AB.

Skall, Bör eller Nej Funktion KST krav nr:
  SMS och MMS. Leverantören ska kunna leverera statistik gällande genomsnittlig leveranstid, under en av kund specificerad tidsperiod, för SMS och MMS samt andel SMS och MMS som når abonnenten. 4.1.1.6
 

Prestanda- och trafikmätningar för telefoni. Leverantören ska tillhandahålla kontinuerliga prestanda- och trafikmätningar gällande kapacitetsutnyttjande och användning av tjänsterna samt debiteringsmätningar. Mätningar ska presenteras på olika organisatoriska nivåer ner på enskild anknytning med överenskomna servicenivåer så att kund kan avläsa specifikt kapacitetsutnyttjande och användning på viss organisatorisk nivå ner på enskild anknytning. Prestanda och trafikmätningar ska ingå i priset för tjänsten eller funktionen. Om kund, utan att fel föreligger, begär verifiering av prestanda mer än ett tillfälle per år får kostnad för detta offereras innan arbetet påbörjas.

4.1.1.8
  Mätning och kontroll av upplevd ljudkvalitet. Leverantören ska erbjuda en metod för mätning och kontroll av upplevd ljudkvalitet enligt ITU-T P.863 och ITU-T P.563 eller liknande, med gradering i MOS-värde (Mean Opinion Score). Pris för detta får offereras i samband med avrop. 4.1.1.10
  Nummerserier för telefoni. Leverantören ska erbjuda kund hela nummerserier för telefoni (såväl aktiva som inaktiva nummer) och det ska vara möjligt för kund att utöka samt behålla hela sin nummerserie (såväl aktiva som inaktiva nummer) hos leverantören vid byte av leverantör. Leverantören ska inte ta separat betalt för att flytta nummerserier till annan leverantör. 4.1.1.11
  Debiteringsintervall. Leverantören ska använda kort debiteringsintervall (1 sekund) vid prissättning av trafik för talkommunikationsabonnemang för de kunder som väljer prissättning baserat på förbrukning. 4.1.1.13
  Strålning i trådlösa nät. Leverantören ska erbjuda en tjänst för minimering av strålning i trådlösa nät för tal-, bild- och datakommunikation. Tjänsten omfattar då planering av trådlösa nät, mätning av strålning vid installation och efter driftsättning samt förslag på åtgärder för att minska strålningen. 4.1.1.16
  Prismodell. Leverantören ska acceptera att kund kan välja vilken prissättningsmodell, fast eller rörlig, som ska tillämpas. Med fastpris avses s.k. flat rate där allt ingår med den eventuella begränsning som kund begär. Med rörligt pris avses att kund betalar för den faktiska förbrukningen. Kunden ska även kunna kombinera de olika prismodellerna. 4.1.2.10
  Samtrafikpris. Leverantören ska acceptera att prisutvecklingen för kund under kontraktsperioden följer det fastställda samtrafikpriset från PTS. 4.1.2.11
  Operatörsanslutning. Operatörstjänster så som tal och mobil datakommunikation ska ingå och kunden ska ha rätt att ansluta valfri operatör för inkommande och utgående trafik (förval) samt kunna styra hela eller delar av trafiken till valfri operatör. Mobiltelefoner ska inte vara låsta till en viss operatör. Kunden kan välja att inkludera olika delar i sitt avrop, själva operatörstjänsten behöver inte ingå. Leverantören ska kunna tillhandahålla samtliga delar i kravet men samtliga delar behöver inte avropas samtidigt. Leverantören skall acceptera att en annan operatör än den som ingår i anbudsgivarens erbjudande ansluts till den erbjudna tjänsten. 4.2.4.2. samt svar fråga 44.
  Begränsningar för mobila abonnemang. Det ska inte finnas några begränsningar i att använda mobila abonnemang inom och utom Sverige om ej annat framgår av kontraktet. 4.2.4.3.
  Telefoner och tillbehör. Ett brett utbud av telefoner och anpassade tillbehör ska kunna erbjudas som klarar att hantera samtliga beställda tjänster och fungera stabilt. Telefoner för personer med t.ex. nedsatt syn eller hörsel ska kunna tillhandahållas. Det ska vara möjligt för kunden att avgöra om telefoner ska ingå i tjänsten eller inte. Kunden ska kunna specificera krav på telefonerna. 4.2.4.4.
  Mobilnät. Mobila abonnemang ska minst kunna tillhandahållas i något av 2G, 3G eller 4G näten. Leverantören ska ange vilket eller vilka nät som abonnemang kan tillhandahållas i. Om leverantören inte har eget mobilnät eller är delägare i ett ska ett samarbetsavtal eller ett av operatör och leverantören signerat intyg bifogas som visar att leverantören har rätt att nyttja någon operatörs mobilnät. Av intyget ska det även framgå i vilket eller vilka nät abonnemang kan tillhandahållas i. 4.2.4.5.
  Abonnemang. Leverantören ska erbjuda abonnemang för fast och mobil användning med följande för 
kund valbara basfunktioner: 
- Direkt och indirekt vidarekoppling samt medflyttning, både internt och externt. Användaren kan styra inkommande samtal till ett passningsställe direkt, vid upptaget eller obesvarat.
- Avisering, parkering och pendling. Användaren kan tillfälligt parkera ett pågående samtal och sedan kunna återgå till det (pendling) samt erhålla avisering om samtal väntar eller meddelande väntar.
- Gemensamt kortnummer. Kunden definierar kortnummer för telefonnummer i en katalog för hela organisationen, en avdelning eller en användare.
- Konferenssamtal med minst tre parter. 
- Repetering av senast slagna nummer.
- Tonvalssignalering under samtal.
- Transport av samtal, samtal kan kopplas om till annan telefon internt eller externt. 
- Nummerpresentation ska vara valbart. 
- SMS, MMS och rörlig bildöverföring (videosamtal) i mobiltelefoner.
- Mobil datakommunikation med IPv4 och anslutning till internet i mobiltelefoner.
4.2.4.6.
  Tilläggsfunktioner till abonnemang del ett. Leverantören bör minst kunna erbjuda samtliga nedanstående funktioner. Leverantören erhåller en poäng om samtliga krav uppfylls. 
- Automatisk valbar återuppringning internt inom växeln vid obesvarat samtal och upptaget. 
- Samtalet ska kunna kopplas till två anknytningar samtidigt. 
- Ett pågående samtal kan kopplas om, flyttas över, till annat abonnemang. 
- Byte av kommunikationskanal under pågående samtal, t.ex. från tal till text, från tal till 
video, från video till tal. 
- Flexibel anknytning. Användare kan styra anropsnummer till valfritt fast eller mobilt 
abonnemang. 
- Köfunktionalitet med välkomstbesked och köbesked (minimum fem samtal på kö). 
- Ringlista där samtalet kopplas enligt en lista per abonnemang vid obesvarat. 
- Spärr av extern vidarekoppling och transport. 
- Spärr mot nyttjande av vissa trafikslag och nummer (utlandssamtal etc.). 
- Röstmeddelanden kan skickas som läs- eller avlyssningsbara text- eller ljudfiler i e-post. 
- Klienttelefon till dator.
4.2.4.7.
  Tilläggsfunktioner till abonnemang del två. Tilläggsfunktioner till abonnemang del tvåg till internet i mobiltelefoner.Leverantören bör minst kunna erbjuda samtliga nedanstående funktioner. Leverantören 
erhåller en poäng om samtliga krav uppfylls. 
- Användare kan få ett inkommande samtal spårat och registrerat i nätet, oavsett om den anropande abonnenten har spärrat det eller inte 
- Användare kan erhålla kostnadsinformation om samtalet.
- Användare kan från sin privata hemtelefon ringa samtal via en företagsväxel, s.k. fjärraccess. Samtalskostnader debiteras på anknytning i företagsväxeln. 
- SMS internt inom kund (personsökning etc). 
- Multipelrepresenterade nummer, s.k. linjetagarfunktion. Ett abonnemang kan övervaka samt svara på anrop till ett multipelrepresenterat nummer som visas i flera telefoner. Samtal till det multipelrepresenterade numret aviseras såväl optiskt som akustiskt 
- Användaren kan anropa ett abonnemang trots att detta är vidarekopplat samt telefonist kan bryta in i pågående samtal 
- Mobil datakommunikation med IPv6 och anslutning till internet
- Mobil datakommunikation med IPv4 och IPv6 för anslutning till kundens nätverk men utan anslutning till internet 
- Satellitkommunikation. En tjänst med abonnemang och en portabel telefon som kommunicerar direkt med kommunikationssatelliter runt hela jorden. Telefoner kan ägas av kunden.
- Analoga anknytningar som en del i tjänsten 
- Faxlåda 
- Positionering av kundens terminaler minst via GPS och triangulering via GSM nät 
- SMS-utskick inkl. grupp-SMS (så som notifieringar från systemfunktioner etc.)
4.2.4.8. samt svar fråga 47.
  Mobile Device Management (MDM). Leverantören ska erbjuda tjänsten MDM där minst följande funktioner ska ingå: 
- Fjärrdrift, konfiguration och administration av mobiltelefoner 
- Användarstöd 
- Central styrning av grundläggande inställningar och säkerhetsparametrar 
- Programvarudistribution 
- Radera data och spärra förlorade mobiltelefoner och tablets 
- Säkerhetskopiering av data 
- Rutiner för att återskapa inställningar och data
4.2.4.9.
  Anslutning till befintligt inomhusnät. Leverantören bör erbjuda anslutning till kunds inomhusnät för mobil kommunikation, oavsett typ av inomhusnät samt tillåta annan leverantör i befintligt inomhusnät oavsett 
ägare till nätet.Leverantören bör tillåta att inomhusnätet överlåts till annan leverantör utan kostnad vid 
utgången av ett kontrakt om kontraktet ej sägs upp i förtid.
4.2.4.10.
  Servicenivåer för mobilnät. Leverantören bör erbjuda olika servicenivåer för kunds inomhusnät och erbjudna publika mobilnät. Leverantören erhåller en poäng per krav som uppfylls. 
- Ett antal (maximalt tio per län) för kund valfria mätpunkter, avseende både signalstyrka 
och kapacitet, i erbjudna publika mobilnät. 
- Samtliga servicenivåer och vitesklausuler enligt bilaga Allmänna villkor kan tillhandahållas för mobila tjänster i kunds lokaler, med eller utan inomhusnät.
- Servicenivå 4 och 5 enligt bilaga Allmänna villkor, inom ett avgränsat geografiskt område där kunden är lokaliserad (inomhus och publikt mobilnät), kan väljas.
- Servicenivå 6 enligt bilaga Allmänna villkor, inom ett avgränsat geografiskt område där kunden är lokaliserad (inomhus och publikt mobilnät), kan väljas.
- Rutiner för uppföljning med statistik etc. enligt bilaga Allmänna villkor kan tillhandahållas.
- Viten vid ej uppnådd servicenivå enligt bilaga Allmänna villkor utgår.
- Priset för de servicenivåer som kan erbjudas ovan ingår i priset för tjänsten, dvs. ingen extra kostnad utgår för de nivåer som kan tillhandahållas.
4.2.4.11.

Partnernätverk

För leverans enligt det statliga ramavtalet KST (Kommunikation Som Tjänst) så har Borderlight ett partnernätverk med underleverantörer som omfattar ca 250 st personer fördelat över ca 30 bolag som tillsammans har ca 1.600 anställda. Parternätverket inkluderar både rikstäckande fältservice och några av branschens ledande specialister. Borderlight AB är avtalspart och juridiskt ansvarig för avrop enligt KST avtalet, underleverantörer har således ingen möjlighet att mottaga avrop eller att ha en egen direkt avtalsrelation med kunder enligt KST avtalet.

Vi har 4 partners som är specialiserade inom området Telefoni:

Götalandsnätet AB är en teleoperatör med MVNO avtal i Tre:s rikstäckande mobilnät som ingår i Leissnerkoncernen med mycket hög expertkompetens inom produktion av telefonitjänster för teleoperatörer. Verksamheten har huvudkontor i Trollhättan, samt lokalkontor i Stockholm och Göteborg. Du hittar mer information på www.leissner.se.

Cellip AB är en teleoperatör med specialisering mot fast och mobil telefoni med bland annat Microsoft Lync 365. Microsoft utsåg Cellip till Årets Voice Provider i Microsofts Partner Awards 2013. Cellip har MVNO avtal för mobila tjänster inom Telenors rikstäckande mobilnät. Du hittar mer information på www.cellip.se.

Efftel AB erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar för kommunikation som tjänst för organisationer och företag. Efftels medarbetare har hög kompetens och ser till att du för den lösnin som passar just din organisation. Efftel tillhandahåller outsourcade tjänster för telefoni och växelfunktioner baserat på flera plattformar, bland annat svenska Telepo. Du hittar mer information på www.efftel.se.

IP-Solutions AB erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar för kommunikation som tjänst för organisationer och företag. Efftels medarbetare har hög kompetens och ser till att du får den lösning som passar just din organisation. Efftel tillhandahåller outsourcade tjänster för telefoni och växelfunktioner baserat på flera plattformar, bland annat svenska Telepo. Du hittar mer information på www.ip-solutions.se.

Vi har 2 partners som är specialiserade inom anpassningar för funktionshinder:

ICAP AB är specialiserade på datoranpassade anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder utredning, anpassning och utbildning samt löpande support med högskoleutbildad personal inom pedagogik, teknik, psykologi, interaktionsdesign och handikappvetenskap. Du hittar mer information på www.icap.nu.

Hörbart Stockholm AB är auktoriserade av Stockholms Landsting och har som mål att förbättra kunders livskvalitet med hjälp av hörselförbättrande åtgärder utan långa väntetider och remisskrav. Verksamheten erbjuder hörseltest, utförliga hörselutredningar, anpassningar av hjälpmedel och ansökan om finansiering från exempelvis Försäkringskassan. Du hittar mer information på www.horbart.se.

 

Kontakta Borderlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...