Borderlight
 

Telefonist.pngKontaktcenter

Med tjänsten kontaktcenter menas paketerade funktioner där en grupp personer, på ett samlat sätt, hanterar kundärenden via internet, e-post, chat, telefon, brev, SMS, fax etc.

Avsikten är att tjänsten ska integreras i kundens verksamhetssystem, förenkla kommunikationen och reducera hanteringsflöden av ärenden till och från kunden.

Telefonistfunktion ryms även inom detta område och anbudsgivaren ansvarar för att bemanna funktionen.

Kundens verksamhetssystem kan automatiskt förse och ta emot information från kontaktcentret.

Nuläges- och behovsanalys

Upphandling av kontaktcenter behöver belysa nuläges- och behovsanalys inom ett flertal olika områden, varav vi har sammanställt några exempel enligt nedan. Mer utförlig beskrivning med förslag på frågemallar som behöver besvaras i ett upphandlingsunderlag finns i underliggande flikar.

Nya kontaktvägar och 24 timmars självservice

Kontaktcenter med modern funktionalitet är idag en omfattande verktygslåda där den traditionella växeltelefonisten med hänvisningssystem har vidareutvecklats med ett brett utbud av parallella kontaktmetoder som exempelvis mail, fax, chat, sociala medier, web och SMS, samt datoriserat systemstöd.

Kunder och allmänhet vill idag göra mycket mer själva på valfri tidpunkt som man själv väljer 24 timmar om dygnet. Självservicerutiner behöver fungera via via telefon och WEB portal, med funktioner för röststyrning, samt automatisering med hjälp av databas information och förprogrammerad analys med integration mot verksamhetens övriga system.

Sociala medier

Sociala medier är på väg att bli en viktig del av kontaktcenter. Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) använder 80% av landets kommuner, landsting och regioner sociala medier i sitt arbete. Riktlinjer och rekommendationer för användning av sociala medier finns från exempelvis hos E-delegationen, SKLDatainspektionen och Konsumentverket. Dessa riktlinjer ger bra exempel på krav och innehåll vid upphandling av kontaktcenter med funktioner för sociala medier.

Karlstadsappen.pngMobila APPar

Mobila APPar som enkelt kan marknadsföras och laddas ned via portal av allmänheten för frivillig rapportering och självservicefunktioner har stor potential för utvecklingen av kontaktcenter inom flertalet offentliga verksamheter.

Det finns redan idag många goda exempel som både ökar kundupplevd kvalitet och verksamhetens effektivitet till minimal kostnad. Exempelvis fotorapportering från allmänhetens mobiltelefoner med GPS info inom Karlstads Kommun för saker som behöver åtgärdas i kommunens gator och parker.

Därmed öppnas möjligheten till långsiktigt kostnadseffektiv och högkvalitativ rapportering från 1.000-tals kommunmedborgare.

Personalens arbetstid

Arbetstid för personal inom både kontaktcenter och framför allt övrig verksamhet som är beroende av funktionen i kontaktcenter för dagligt arbete utgör den absolut största kostnadsmassan vid upphandling av kontaktcenter.

Utan objektiv mätning av hur personalens arbetstid påverkas och utvecklas vid upphandling av kontaktcenter så går det inte att fatta rätt beslut för verksamheten. En välutvecklad upphandling av kontaktcenter ställer tydliga krav på redovisning av hur personalens arbetstid kan effektiviseras.

Men detta förutsätter då att upphandlingsunderlaget inkluderar objektiva nyckeltal för antalet berörda medarbetare och deras faktiska kostnader för både löner och verksamhetens totala overhead, samt eventuella andra ekonomiska nyckeltal i verksamheten som kan påverkas av kontaktcenter.

Effektivisering för minskade handläggningstider

Effektivisering av arbetstid kan exempelvis innefatta identifiering av vanligt återkommande arbetsmoment i kundkontakter för hela verksamheten, samt periodiskt återkommande förändringar i beläggning som behöver bemannas, men där samma bemanning kan omdisponeras för andra uppgifter vid lägre beläggning med bättre systemstöd genom kontaktcenter.

Exempel på alternativa arbetsuppgifter under låg beläggning för personal i kontaktcenter kan vara utåtriktad informationsinhämtning som kan avlasta övrig personal och minska ledtider för handläggning av ärenden, samt kvalitetsmätning och relationsbyggande kundaktiviteter.

caller_id.pngAutomatiserad samtalskoppling

Automatiserad samtalskoppling är möjlig baserad på vem det är som ringer (caller ID) när det finns påbörjade ärenden – kunden behöver bara bekräfta ärende och/eller kontaktperson för att kopplas fram automatiskt när antalet aktiva ärenden och/eller aktuella kontaktpersoner är ett fåtal. Denna automatik snabbar upp ledtiden för kunden och sparar arbetstid för verksamheten.

Kompetensstyrning

Kompetensstyrning där inkommande samtal styrs till den eller de handläggare som har kvalitetssäkrad kompetens inom av kunden efterfrågat kompetensområde är ett tydligt exempel på effektivisering där kundens faktiska behov blir styrande för hur nya samtal kopplas fram till rätt handläggare.

Denna strategi underlättar också successiv vidareutveckling och optimering av verksamhetens kompetens baserat på faktisk efterfrågan.

Det finns goda exempel på automatiserad röststyrning ("fritt tal") från flera svenska myndigheter som har uppnått mycket hög frekvens av rätt framkoppling för miljontals inkommande samtal per år med hjälp av kraftfulla funktioner för röststyrning. Med kompletterande funktioner för IVR (Interactive Voice Response) kan kunderna själva sköta rutinärenden som kan spara mycket ledtid och arbetstid.

Informationssystem för handläggare

Det blir extra viktigt att handläggare har bästa möjliga information de samtal där automatiken inte räcker till, då kundens krav på engagerad service blir mycket högre för sådana samtal.

Kontaktcentrets handläggare behöver kunna se alla aktiva ärenden för kunden inom verksamheten, samt söka fritt efter andra ärenden eller starta nya ärenden enligt enkla samtalsmallar för det fallet att ordinarie handläggare inte finns tillgängliga (med undantag från sekretessbelagda ärendetyper).

Kontaktcentret blir därmed en aktivt avlastande stödfunktion för verksamheten, men ersätter därmed inte ordinarie handläggare som har fortsatt ansvar för ordinarie handläggning.

KC-UH.pngProcess- och metodutveckling

Process- och metodutveckling för verksamhetens rutiner är i normalfallet en viktig egenskap vid upphandling av kontaktcenter.

Detta handlar i grunden om respekt för upparbetad erfarenhet och kompetens som finns inom verksamheten i kombination med ett ansvarsfullt helikopterperspektiv för hur verksamheten kan vidareutvecklas med hjälp av verktygen i ett kontaktcenter, samt förmågan att framgångsrikt genomföra sådan utveckling tillsammans med berörd personal och ansvarig ledning för verksamheten.

Samtidigt så är det viktigt att processerna blir kundens advokat och får inbyggda rutiner för att bevaka att ärenden handläggs på ett sätt som är representativt för verksamheten oberoende av vem eller vilka som är handläggare. Enkla exempel på sådana processer är funktioner som bevakar för lång handläggningstid och/eller onormala mönster så att sådana ärenden automatiskt escaleras till verksamhetens ledning för stöd och uppföljning.

E-delegationen har tagit fram vägledning för behovsdriven utveckling och nyttorealisering som har användbart idématerial.

En väl formulerad kravspecifikation för upphandlingen av kontaktcenter som ställer tydliga krav på sådan förmåga blir fundamental för resultatet av upphandlat kontrakt. Möjligheten att få konstruktiva anbud avgörs också av kvalitén på beskrivningen av befintliga processer till upphandlingsunderlaget som inbjuder till förslag på möjliga förbättringar från anbudsgivarna med hjälp av den verktygslåda som ett modernt kontaktcenter utgör.

Kundupplevd kvalitet

Kundupplevd kvalitet för medborgare som söker kontakt med verksamheten torde vara den viktigaste egenskapen vid upphandling av kontaktcenter. Kundupplevd kvalitet handlar om ett positivt, respektfullt och hjälpsamt bemötande oberoende av kundens språkförmåga, etniska tillhörighet eller kunskap om verksamheten, samt kundupplevt resultat där medborgare som söker kontakt får rätt hjälp utan onödig fördröjning eller väntetid.

Samtidigt så är det viktigt att upphandlande enhet förstår att kontaktcenter är en mer eller mindre kompetent verktygslåda - ingen annan än ledningen för den verksamhet som medborgare söker kontakt med kan ta ansvar för styrning, kvalitetskontroll och utveckling. Oberoende av vilka krav som ställs på kontaktcenter internt eller genom extern upphandling, eller hur mycket pengar som investeras i kontaktcenter.

KC-NV.pngMätning av kundupplevd kvalitet

Mätning av kundupplevd kvalitet i kontaktcentret är den enda långsiktigt hållbara metoden för att vidareutveckla både kontaktcenter och verksamhet.

Samhällets förväntningar på en offentlig verksamhet förändras kontinuerligt i takt med ständiga omvärldsförändringar på sätt och i tempo som ibland kan vara svårt att förutse för verksamhetens ledning.

Bra mätinstrument för kontinuerlig mätning och visualisering av kundupplevd kvalitet från kontaktcenter blir därmed ett av ledningens viktigaste instrument för att följa behovet av utveckling och se kvittens på att löpande styrning i verksamheten ger positivt resultat. Sådan kvalitetsmätning skall omfatta både kunder och egen personal.

Visualisering och rapportering

Automatisk mätning och visualisering av kundupplevd kvalitet kan säkerställa kontinuitet, men man måste samtidigt ha respekt för att även mätmetoderna behöver utvecklas kontinuerligt efter omvärldsförändringar.

Samtalsstatistik med mätning av antalet omkopplingar (exempelvis felkopplingar), avbrutet samtal (utan handläggartid) samt väntetid är mycket enkla och effektiva indikatorer på kontaktcentrets kvalitet.

WEB portal där allmänheten får lämna betyg och synpunkter är ett annat enkelt exempel. För automatiserad mätning så blir det särskilt viktigt att bevaka orimliga ingångsvärden, så att mätningens resultat i vart fall inte med enkelhet kan manipuleras.

Ledningen måste kunna lita på visualiserat resultat. Även om konstruktiv negativ feedback kan vara mycket värdefull så är det också viktigt att komma ihåg att det är mycket enklare att få negativ feedback än positiv, samt att lämnaren av negativ feedback ofta har ett partsförhållande och/eller en agenda som kanske inte alltid är objektiv eller konstruktiv, vilket ställer mycket högre krav på objektivitet i värdering av sådan feedback.

Automatisk inspelning

Automatisk inspelning av telefonsamtal med effektiv indexering på exempelvis kund, ärende och utförande personal som arbetar med ärendet underlättar ledningens löpande monitorering, metodutveckling för processer och utbildning för personalen.

Även om det kan uppfattas som kontroversiellt att rutinmässigt spela in telefonsamtal så är denna möjlighet ett tydligt "skall krav" i de statliga ramavtalen. Rutinmässig inspelning av telefonsamtal är i praktiken vanligt förekommande inom verksamheter med höga krav på kvalitetssäkring och dokumentation av kontakter.

Det bör i normalfallet finnas ett starkt stöd i sekretesslagen för att säkerställa att sådana inspelningar av telefonsamtal inte blir offentlig handling och därmed kan bearbetas som internt arbetsmaterial, men detta bör kontrolleras för den aktuella verksamheten innan funktioner för automatisk inspelning upphandlas. Verksamheten behöver i vart fall hålla sig informerad om varje tidpunkt gällande lagstiftning för inspelning av telefonsamtal vid upphandling av sådana funktioner. I dagsläget så är det bara den som deltar i samtalet som har laglig rätt att spela in ett telefonsamtal (annars blir det i lagens mening olaglig avlyssning), vilket innebär att verksamheten behöver upprätta ett avtal med sin personal om funktioner för inspelning av telefonsamtal innan sådana funktioner upphandlas.

Systemstöd för inspelade samtal

Systemstöd för inspelade samtal bör inkludera behörighetskontroll med hög säkerhetsklass, säker loggning av varje access samt effektiva metoder för att rutinmässigt anonymisera en eller flera deltagare i inspelade samtal innan sådana inspelningar används som exempel för intern kvalitetsutveckling.

Inspelning av samtal och framför allt användningen av sådana inspelningar inom verksamheten måste hanteras med största möjliga respekt, empati, moral och sekretess för de som deltar i inspelade samtal. Fel använt så kan detta instrument bli oerhört destruktivt.

Ett fullt rimligt krav är att personal som får förtroendet att arbeta med inspelade samtal för verksamhetens utveckling lämplighetsprövas kontinuerligt med automatiska kontrollrutiner och särskilda regler och påföljder i anställningsavtalet om sådant förtroende missbrukas eller används på ett felaktigt sätt.

Exempel på kundundersökningar

Det är mycket värdefullt att veta vad konsumenter tycker om kundtjänstfunktioner i allmänhet vid design av nya lösningar. Mot denna bakgrund så har vi valt att länka in några undersökningar från Interactive Intelligence som inkluderar Sverige och som sannolikt kan vara av allmänt intresse vid utveckling av Kontaktcenter:

- Sociala mediers betydelse för kundtjänsten (2013)

- Kanalerna som vi gillar mest att använda (2013)

- Det som stör mest vid kontakt med kundtjänst (2013)

Funktionella krav

De statliga ramavtalen innehåller bra exempel på funktionella krav som ett flertal av marknadens aktörer har accepterat.

Vi har sammanställt exempel enligt nedan från det statliga ramavtalet KST (Kommunikation Som Tjänst) som kan vara ett bra stöd vid nya avrop och upphandlingar inom detta område. Blå text är förtydligande av Borderlight AB:

Skall, Bör eller Nej Funktion KST krav nr:
  Automatisk samtalshantering. Med automatisk samtalshantering avses talsvar, köhantering och menyval etc. Följande ska minst kunna ingå i funktionen: 
- Talbesked och köbesked (upprepat och anpassat) till inringande. 
- Hierarktiskt uppbyggt menysystem. 
- Möjlighet för inringande att styra menyvalet genom knappval. 
- Styrning av samtal grundat på A-nummer. 
- Kompetensstyrning baserat på handläggarens profil i kombination med identifiering av den inringande eller dennes val i menyn. 
- Styrning av samtal kan ske baserat på klockslag, datum, antal samtal i kö, samtalets kötid för de samtal som väntat längst.
- Samtal ska kunna ges prioritet. 
- Möjlighet för den inringande att lämna meddelande i t.ex. en röstbrevlåda som flera användare kan få avisering om och avlyssna. 
- Längre meddelande (över en minut) kan nås genom val av den inringande. 
- Lavinmeddelande.
4.2.5.2.
  Tilläggsfunktioner för automatisk samtalshantering. Minst följande tilläggsfunktioner bör kunna ingå i den automatiska samtalshanteringen. Leverantören erhåller en poäng om samtliga tilläggsfunktioner kan tillhandahållas. 
- Möjlighet till identifiering via knappval (mata in t.ex. personnummer). 
- Möjlighet att ange telefonnummer för att senare bli uppringd. 
- Möjlighet för inringande att styra menyvalet med hjälp av rösten. 
- Mobilsamtal kan styras grundat på var mobiltelefonen befinner sig. 
- Möjlighet till ringsignal mellan köbesked och uppprepat köbesked under kötiden i form av förväntad återstående kötid eller köplats. 
- Möjlighet att välja väg även senare i menyvalet dvs. välja en självservicetjänst om kötiden till handläggare är för lång.
- Möjlighet till inloggning av externa handläggare.
4.2.5.3.
  Telefonistfunktion. Följande ska minst ingå i en telefonistfunktion: 
- Automatisk presentation på skärmen av uppgifter som t.ex. namn, anknytningsnummer, 
hänvisningsbesked. 
- Från telefonistarbetsplatsen förmedla mottagna meddelande via e-post och SMS. 
- Förmedling av samtal och uppkoppling av konferenssamtal. 
- Förmedling med avisering. 
- Kunna registrera meddelanden till abonnenten direkt i hänvisningsbilden. 
- Kunna söka i hela databasen på minst följande sökbegrepp i valfria kombinationer: Helt eller del av förnamn, efternamn, anknytning, e-postadress, mobiltelefonnummer, organisation, geografisk placering och arbetsuppgift.
- Fonetisk sökning. 
- Lägga in hänvisningsbesked för valfri användare utan att anknytningen stängs om flera användare delar på en anknytning. 
- Lägga in regelbunden frånvaro med löpande hänvisning för en användare eller en grupp av användare. 
- Lägga in gemensamt hänvisningsbesked för en grupp av användare samtidigt. 
- Medhörning för extra telefonist 
- Nattkoppling av telefonist med tillhörande talbesked samt eventuell vidarekoppling till journummer. 
- Parkering av samtal och påkoppling och inbrytning. 
- Samtalskö mot telefonist och talsvar vid kö mot telefonist. 
- Väntkoppling av samtal vid upptaget. 
- Återanrop till samma telefonist vid ej svar hos användaren, med information om användaren. 
- Övervakning vid upptagen användare.
- Aktivering av samtalsinspelning
4.2.5.4.
  Hänvisning och röstbrevlåda. Hänvisning ska minst innehålla nedanstående funktioner: 
- Kunden har, med viss behörighet, rätt att administrera och förändra data i hänvisningsdatabasen. 
- Användaren kan från egen telefon hänvisa sin anknytning från och till ett klockslag eller datum. 
- Koppling till kalendersystem där kalenderuppgifterna styr den upplästa hänvisningsinformationen. 
- Webbgränssnitt för att aktivera hänvisning, söka i hänvisningsdatabasen samt lägga in multipla hänvisningar. 
Röstbrevlåda ska minst innehålla nedanstående funktioner: 
- Läsa upp personlig hälsningsfras med hänvisningsinformation och möjlighet att lämna meddelande. 
- Möjlighet till avlyssning av meddelanden via dator och telefon. 
- Möjlighet till koppling av inkommande samtal till t.ex. telefonist. Telefonist ska kunna koppla direkt till röstbrevlådan. 
- Avisering av mottaget meddelande, via t.ex. SMS och e-post 
- Möjlighet till aktivering vid hänvisning och vid inte svar.
4.2.5.5.
  Automatisk telefonist. Automatisk telefonist ska minst innehålla nedanstående funktioner: 
- Ge valbart välkomstbesked. 
- Röststyrning. 
- Koppla samtalet till den anknytning som den inringande söker. 
- Läsa upp aktiva hänvisningar samt efterfrågat nummer eller namn. 
- Aktivera hänvisning för egen anknytning. 
- Undanta vissa namn, anknytningsnummer och mobiltelefonnummer i databasen från uppläsning. 
- Uppdateras med information från andra databaser.
- Röstigenkänning på svenska.
- Lägga till och ta bort kalenderuppgifter samt kunna få dessa upplästa.
4.2.5.6.
  Inkommande ärenden via andra kanaler än tal. Minst följande kanaler bör kunna styras mot personlig samtalshantering och där hanteras på liknande sätt som inkommande talsamtal. Anbudsgivaren erhåller en poäng om kravet uppfylls. 
- Ringa och återuppringning från länk på kundens webbplats. 
- Inkommande e-post, chat, fax, SMS och MMS.
4.2.5.7.
  Arbetsplats för personlig samtalshantering. Följande funktioner ska minst kunna ingå i arbetsplats för personlig samtalshantering: 
- Samtalsmottagning, antingen med en telefon eller via dator. 
- Handläggaren loggas automatiskt ut då samtal ej besvaras inom tid som bestäms av administratören. 
- I display på telefon eller dator syns kötid för det samtal som väntat längst. 
- Handläggare kan koppla samtal vidare inom eller utanför kunden. 
- Inkommande samtal indikeras på telefon eller på datorskärmen. 
- Belastningen på de köer som hanteras av handläggare presenteras på datorskärmen eller i telefonen. 
- I en handläggares profil kan språk och områdeskompetenser definieras. 
- Det är möjligt att plocka ett visst samtal från en viss kö. 
- Arbetsplatserna ska kunna vara geografiskt spridda på olika adresser.
- Bemanningsplanering så som schemaläggning, planering på kompetensnivå, strategisk planering med prognos etc.
4.2.5.8.
  Självservicefunktioner. Med självservicefunktioner avses t.ex. att deklarera med hjälp av mobiltelefonen, ställa på och av bilen med hjälp av knappval, utskick av SMS med påminnelse om bokad tid etc. Funktioner för kontakter som enbart sker via kundens webbplats efterfrågas inte i denna upphandling. Följande kanaler ska minst vara möjliga att kommunicera via.
- Röststyrning 
- Tonvalssignalering (DTMF) 
- SMS, MMS, fax och e-post 
- Webbläsare (i mobiltelefon) 
- Uppläst tal (text ut till talfunktion)
4.2.5.9.
  Systemadministration. Följande funktioner ska minst kunna ingå i systemadministrationen: 
- Administration av talsvar. 
- Administration av samtalsstyrning. 
- Administration av handläggare. 
- Inspelning av samtal i utbildningssyfte. 
- Inspelning av samtal i dokumentationssyfte.
Kunden ska kunna administrera, se och förändra följande data i databaserna: 
- Byte av anknytningsnummer. 
- Förändring och administration av hänvisning och röstbrevlåda. 
- Loggning av utförda förändringar med datum och vem som utfört förändringar.
4.2.5.10.
  Statistik. Leverantören ska minst kunna erbjuda statistik enligt följande: 
- Statistik kan erhållas för valfritt intervall och period. 
- Antal inkommande samtal och framkopplade samtal. 
- Antal övergivna eller tappade samtal.
- Träffsäkerhet för automatisk telefonist. 
- Antal samtal per kompetensprofil, per handläggare och per grupp av handläggare. 
- Medelsvarstid och medelhandläggningstid. 
- Längsta kötid. 
- Möjlighet att välja delområden. 
- Rapporter kan erhållas som standardrapporter eller anpassade rapporter samt med möjlighet att schemalägga rapporter.
4.2.5.11.

Partnernätverk

För leverans enligt det statliga ramavtalet KST (Kommunikation Som Tjänst) så har Borderlight ett partnernätverk med underleverantörer som omfattar ca 250 st personer fördelat över ca 30 bolag som tillsammans har ca 1.600 anställda. Parternätverket inkluderar både rikstäckande fältservice och några av branschens ledande specialister. Borderlight AB är avtalspart och juridiskt ansvarig för avrop enligt KST avtalet, underleverantörer har således ingen möjlighet att mottaga avrop eller att ha en egen direkt avtalsrelation med kunder enligt KST avtalet.

Vi har 4 partners som är specialiserade på systemlösningar inom området Kontaktcenter:

Senzum AB utvecklar support- och kundservicetjänster med teknik, processer, utbildning och affärsutveckling samt vid behov uppdrag med bemanning och ledning av Kontaktcenter. Verksamheten har erhållit flera utmärkelser som exempelvis "Sveriges bästa support inom IT och Telekom." Bland kunderna finns exempelvis Valmyndigheten avseende valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 (avtal via Lindorff Customer Services Sverige AB, numera Senzum AB) och 2014. Du hittar mer information på www.senzum.com.

ClearIT AB utvecklar innovativa kontaktcenter som är smarta, flexibla och pålitliga för att ge bästa service till dina kunder med hög flexibiltet. Bland kunderna finns mycket långa uppdrag med leverans av lösningar för exempelvis Posten, Eniro och ComHem. Du hittar mer information på www.clearit.se.

Voice Provider AB är specialiserade på lösningar självbetjäning med avancerad röststyrning. Bland kunderna finns flera av Sveriges största myndigheter och företag. Du hittar mer information på www.voiceprovider.se.

Competella AB är experter på utveckling av multimedia och UC (Unified Communication) baserat på Microsoft Lync med funktioner för växeltelefonist, kontaktcenter, hänvisning och mobilitet. Bland kunderna finns offentlig sektor inom flera nordiska länder, samt kunder inom näringslivet som exempelvis Gunnebo och PEAB. Du hittar mer information på www.competella.se.

Vi har 2 partners som är specialiserade på bemanning inom området Kontaktcenter:

Avesta Teletjänst AB är specialister på svarstjänster för inkommande telefonsamtal och tillhandahåller allt från enkla svarstjänster och telefonpassning till heltäckande växelservice. Bland kunderna finns exempelvis Finansförbundet, Vectura, Hotell Liseberg Heden och Best Transport. Du hittar mer information på www.avestateletjanst.se.

Responda AB är specialister på hantering av inkommande telefonsamtal. Vi erbjuder allt från tillfällig telefonpassning till helhetsansvar för växelnummer och kundtjänst med anpassningar till våra kunders behov. Bland kunderna finns exempelvis Carglass, Studsvik, Osram och Svensk Direktreklam. Du hittar mer information på www.responda.se.

Vi har 2 partners som är specialiserade inom anpassningar för funktionshinder:

ICAP AB är specialiserade på datoranpassade anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder utredning, anpassning och utbildning samt löpande support med högskoleutbildad personal inom pedagogik, teknik, psykologi, interaktionsdesign och handikappvetenskap. Du hittar mer information på www.icap.nu.

Hörbart Stockholm AB är auktoriserade av Stockholms Landsting och har som mål att förbättra kunders livskvalitet med hjälp av hörselförbättrande åtgärder utan långa väntetider och remisskrav. Verksamheten erbjuder hörseltest, utförliga hörselutredningar, anpassningar av hjälpmedel och ansökan om finansiering från exempelvis Försäkringskassan. Du hittar mer information på www.horbart.se.

 

 

 

 

 

Kontakta Borderlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...