Borderlight
 

Mobil_AP.pngMobila tjänster

Med mobila tjänster avses tal och datakommunikation till och från mobila enheter (handburna eller fordonsplacerade) samt vissa typer av fast installerade enheter som använder mobilt nätverk som alternativ till fasta nät.

Mobila tjänster inkluderar mobilabonnemang för tal och video med eller utan anslutning till kundens abonnentväxel (MEX = Mobile Extension), direktanslutning av beställarens abonnentväxel till operatörens nät, mobila nummerserier, mobil åtkomst till Internet, säker anslutning till eget datanät (mobilt WAN) och inomhusnät.

Täckning

Mobila nät för GSM/3G/4G i Sverige har mycket god täckning utomhus inom tätorter och på större vägar. Men detta är inte tillräckligt för användare som har behov av kontinuerlig och oavbruten täckning överallt. Vanliga problemområden är mera glest befolkade områden samt variationer i kapacitet vid olika tidpunkter på dagen inom tätorter med hög belastning. Inomhustäckning inom nya fastigheter har också blivit ett nytt problemområde, för de byggnader där man använder ny byggnadsteknik som effektivt skärmar av radiovågor genom tak, väggar och fönster.

Mobil täckningen för GSM/3G/4G styrs i praktiken idag av några större ägare av nationella mobilnät. Teoretiskt beräknade täckningskartor samt kundundersökningar som presenterar användarupplevd kvalitet finns på deras hemsidor. Precisionen i dessa täckningskartor är begränsad på grund av okända faktorer som exempelvis tät skog och årsvariationer med exempelvis snö, berg och dalar, samt stora variationer i användarnas mobilterminaler, antenner och radioenheter. Men dessa täckningskartor ger i vart fall en god översiktsbild över stora geografiska områden. Exempel:

Mätning och krav

Även om täckning och kapacitet byggs ut kontinuerligt så ökar också samhällets förbrukning av mobil kapacitet mycket snabbt. Därmed är det i praktiken omöjligt att ge exakta garantier för mobila tjänsters täckning vid en viss tidpunkt eller över en längre avtalstid. Men det är ändå viktigt att klarlägga verksamhetens behov i förhållande till uppmätt täckning så att verksamheten kan ställa tydliga och konkreta krav på kompletterande utbyggnad där det behövs.

Vi rekommenderar att upphandlande enhet beställer en objektiv mätning av täckningen för de nationella näten för de platser som har hög prioritet för verksamheten innan upphandlingen startar så att upphandlande enhet har en god nulägesbild i förhållande till verksamhetens behov.

Sådan mätning av nuläget kan bifogas som underlag till upphandlingen för att bättre precisera de krav som verksamheten ställer på leverantören. Dessutom så ger en sådan mätning en god referenspunkt för löpande avstämningar under avtalstiden mot nya mätningar. Bilden till höger visar exempel på sådan mätning inom en svensk kommun.

En annan metod kan vara att använda en mobil applikation som samlar in den faktiska täckning som verksamhetens mobiltelefoner upplever med GPS information som sänds in och presenteras i ett centralt kartsystem. Observera att precisionen i GPS informationen är begränsad inomhus och i tätort där satellit signalen är skymd, så det kan behövas kompletterande manuell kartinformation ibland.

Fördelen med en mobil applikation som samlar in täckningsinformation är att verksamheten får en objektiv övervakning av faktisk täckning för verksamhetens mobila tjänster kontinuerligt i tiden, som kan användas som underlag för önskemål och krav på löpande förbättringar där det verkligen behövs. Då detta är ett integrerat system som kombineras med övriga mobila tjänster så är det viktigt att sådan funktion ingår i upphandlingsunderlaget från början om verksamheten har sådana behov.

Inomhus täckning

Fasta tjänster för telefoni och data kan sannolikt i normalfallet täcka merparten av verksamhetens funktionella behov inom egna lokaler. Men det finns ändå starka skäl för god täckning till mobila tjänster inom och i anslutning till verksamhetens egna lokaler. För användarna så handlar det i hög grad om att kunna sköta sina vardagliga sysslor med full rörelsefrihet inom egna lokaler. För verksamheten så ger mobila tjänster också helt nya möjligheter till mera kontinuerlig rapportering med mobila applikationer med kamerafunktioner och lokalisering (GPS).

Ett grundläggande krav för avrop eller upphandling av täckning för mobila tjänster inomhus är att upphandlingsunderlaget inkluderar utförliga och måttsatta ritningar i vanligt förekommande digitalt format som visar rumsindelning och typ av material i väggarna för varje våningsplan inom de byggnader där man vill upphandla täckning för mobila tjänster inomhus.

Tillräcklig kapacitet för stora koncentrationer av användare på en liten yta är en annan utmaning för mobil täckning inomhus. Därför är det särskilt viktigt att det framgår tydligt i ritningsunderlaget till avrops- eller anbudsförfrågan hur mycket användare som kan bli aktuellt för mobila tjänster inom olika delar av våningsplan och byggnader.

Natplanering.png

Strålningseffekt

Statliga ramavtal inkluderar krav på tjänster för minimering av strålning i trådlösa nät för tal-, bild- och datakommunikation, genom bättre planering av trådlösa nät, mätning av strålning vid installation och efter driftsättning, samt förslag på åtgärder för att minska strålningen.

Även om det inte finns några belägg för att strålning från mobiltelefoner skulle vara skadlig vid normal användning, så innebär detta krav i vart fall att det finns ett tydligt uttalat krav om förbättringar, vilket motiverar belysning av några grundläggande frågor inför avrop eller upphandling.

Ett vanligt förekommande missförstånd är att strålningseffekten skulle minska om man tar bort eller förbjuder mobila basstationer på en viss byggnad, exempelvis inom skolor, vård och sjukhus. I praktiken så är det precis tvärtom så länge mobiltelefoner används inom samma byggnader, i synnerhet om man samtidigt sätter upp små basstationer inom byggnaden som har den fördelen att mobiltelefonerna då kan sända på lägsta möjliga effekt. En sådan strategi förutsätter då en betydligt mera insiktsfull formulering av kravspecifikationen.

Om man tar bort basstationer inom närområdet till en byggnad så minskar visserligen strålningseffekten som kom från basstationen, men mobiltelefonerna som används inom byggnaden måste istället öka sin effekt kraftigt (med kubiken av den ökade längden = L x L x L vid sfärisk utbredning). Om ett förbud om basstationer leder till en obalans i täckningsplaneringen för nationella nät så kan det bli mycket stora avstånd till nästa basstation.

inomhus_antenn.pngEtt enkelt exempel är att jämföra effektbehovet för en intern basstation med skrivbordslampan. Antag att du släcker din skrivbordslampa när det är mörkt och istället försöker få motsvarande läsbarhet från gatubelysning genom fönstret 500 meter längre bort. Sådan gatubelysning behöver många 1.000-tals watt för att komma i närheten av den läsbarhet som du har med din skrivbordslampa. Liknelsen med skrivbordslampan tydliggör hur mycket mindre effekt som behövs om man minskar avståndet med lokala basstationer innomhus.

Den enda verkningsfulla åtgärden för att minska strålningseffekter för mobila tjänster med bibehållen funktion är att montera upp små lokala basstationer som har roaming för alla mobiltelefoner inom byggnaden så att avståndet mellan mobiltelefon och basstation minimeras för alla som använder mobiltelefoner inom byggnaden. Denna strategi kan ge mycket stora förbättringar.

Licensfria GSM/3G/4G frekvenser

PTS (Post och Telestyrelsen) har uppmärksammat problemet med bristande täckning för mobila tjänster innomhus. En första åtgärd från PTS var att frigöra 1,8 MHz licensfria frekvenser i oktober 2012 för att möjliggöra lokala installationer av mindre GSM/3G/4G basstationer. PTS bereder en utökning till 5 MHz för att underlätta 3G och 4G tjänster. Licensfria frekvenser är skilda från de nationella nätägarna och kan användas av vem som helst. Mer information från PTS finns på följande länk:

http://www.pts.se/upload/Faktablad/SE/2013/faktablad-1800_pts-f-2013_1.pdf

God funktion med licensfria lokala basstationer för GSM/3G/4G förutsätter tekniska funktioner för avbrottsfri "hand over" mellan lokala basstationer och växelfunktioner för roaming hos andra nätägare (exempelvis BSC/MSC/RNC/MGW/HLR). Därmed är det viktigt att kravspecifikationen i avrop eller upphandling för lokala basstationer tydliggör krav på sådana funktioner.

Om verksamheten har behov av mycket datatrafik så kan det finnas starka skäl till att kombinera GSM/3G/4G basstationer med traditionella WLAN accesspunkter, eftersom tillgängligt frekvensspektrum för WLAN är mycket större. Dessutom blir det mer kostnadseffektivt om man behöver mycket kapacitet för datatrafik.

För verksamheter inom offentlig sektor som har lagstadgade krav på robust funktion i kris så ger licensfria lokala GSM/3G/4G frekvenser för lokala basstationer helt nya möjligheter för verksamheten att säkerställa funktion för GSM/3G/4G internt, även när stora delar av samhällets övriga system för telekommunikation kanske inte fungerar. Om verksamheten har sådana behov så är det viktigt att detta tydliggörs i kravspecifikationen för sådant avrop eller upphandling.

DAS.pngDAS - Distributed Antenna System

Distribuerade antennsystem kan ibland vara ett bra komplement eller alternativ till lokala basstationer. Många små antenner inom byggnaden knyts samman med fiberkabel till en gemensam kopplingspunkt där olika mobiloperatörer han ansluta sina basstationer (inklusive licensfria basstationer). Detta kan fungera bra inom stora och tätbefolkade fastigheter som exempelvis Globen eller större köpcentra.

Men det finns ingen garanti för att olika operatörer vill ställa ut sina basstationer för anslutning till DAS i byggnader, eller att operatörerna är villiga att betala hyra för att täcka investeringen i anläggningar som dom inte själva äger. Detta bidrar till svårigheten att få ekonomi i DAS som ofta kan bli relativt kostsamma lösningar.

Vid upphandling av DAS så är det viktigt att upphandlande enhet ställer rimliga krav, eftersom ingen enskild anbudsgivare kan garantera att alla nationella nätägare väljer att använda en sådan anläggning. DAS ger möjligheter att använda, inte skyldigheter.

App_rapport.pngDaglig rapportering med mobil applikation

Moderna mobiltelefoner med stora skärmar, kamera och lokalisering (GPS) som alltid följer med personalen ger helt nya möjligheter för verksamheten att samla in daglig rapportering med hög kvaltet genom mobila applikationer. Detta kan exempelis användas för loggning av kontakter och telefonsamtal,  tidrapportering, dagrapporter, körjournaler, fotodokumentation etcetera. Om verksamheten har sådana behov så är det viktigt att kravspecifikationen för avrop eller upphandling beskriver de processer som kan förenklas med mobila applikationer.

MDM - Mobile Device Management

Både verksamhet och personal har idag ett behov av mobiltelefoni som motiverar särskilda system för central administration av systeminställningar och programversioner, samt backup av information som underlättar snabbt och effektivt byte eller återställning av mobiltelefoner.

Med MDM tjänst så kan en förlorad eller skadad mobiltelefon ersättas inom en arbetsdag med motsvarande konfiguration som den förlorade telefonen. Funktionen bör kompletteras med tjänster för användarsupport och reparationer samt säker radering med intyg för mobiltelefoner som avvecklas.

Funktionella krav

De statliga ramavtalen innehåller bra exempel på funktionella krav som ett flertal av marknadens aktörer har accepterat.

Vi har sammanställt exempel enligt nedan från det statliga ramavtalet KST (Kommunikation Som Tjänst) som kan vara ett bra stöd vid nya avrop och upphandlingar inom detta område. Blå text är förtydligande av Borderlight AB.

Skall, Bör eller Nej Funktion KST krav nr:
  SMS och MMS. Leverantören ska kunna leverera statistik gällande genomsnittlig leveranstid, under en av kund specificerad tidsperiod, för SMS och MMS samt andel SMS och MMS som når abonnenten. 4.1.1.6
 

Prestanda- och trafikmätningar för telefoni. Leverantören ska tillhandahålla kontinuerliga prestanda- och trafikmätningar gällande kapacitetsutnyttjande och användning av tjänsterna samt debiteringsmätningar. Mätningar ska presenteras på olika organisatoriska nivåer ner på enskild anknytning med överenskomna servicenivåer så att kund kan avläsa specifikt kapacitetsutnyttjande och användning på viss organisatorisk nivå ner på enskild anknytning. Prestanda och trafikmätningar ska ingå i priset för tjänsten eller funktionen. Om kund, utan att fel föreligger, begär verifiering av prestanda mer än ett tillfälle per år får kostnad för detta offereras innan arbetet påbörjas.

4.1.1.8.
  Mätning och kontroll av upplevd ljudkvalitet. Leverantören ska erbjuda en metod för mätning och kontroll av upplevd ljudkvalitet enligt ITU-T P.863 och ITU-T P.563 eller liknande, med gradering i MOS-värde (Mean Opinion Score). Pris för detta får offereras i samband med avrop. 4.1.1.10
  Nummerserier för telefoni. Leverantören ska erbjuda kund hela nummerserier för telefoni (såväl aktiva som inaktiva nummer) och det ska vara möjligt för kund att utöka samt behålla hela sin nummerserie (såväl aktiva som inaktiva nummer) hos leverantören vid byte av leverantör. Leverantören ska inte ta separat betalt för att flytta nummerserier till annan leverantör. 4.1.1.11
  Debiteringsintervall. Leverantören ska använda kort debiteringsintervall (1 sekund) vid prissättning av trafik för talkommunikationsabonnemang för de kunder som väljer prissättning baserat på förbrukning. 4.1.1.13
  Strålning i trådlösa nät. Leverantören ska erbjuda en tjänst för minimering av strålning i trådlösa nät för tal-, bild- och datakommunikation. Tjänsten omfattar då planering av trådlösa nät, mätning av strålning vid installation och efter driftsättning samt förslag på åtgärder för att minska strålningen. 4.1.1.16
  Prismodell. Leverantören ska acceptera att kund kan välja vilken prissättningsmodell, fast eller rörlig, som ska tillämpas. Med fastpris avses s.k. flat rate där allt ingår med den eventuella begränsning som kund begär. Med rörligt pris avses att kund betalar för den faktiska förbrukningen. Kunden ska även kunna kombinera de olika prismodellerna. 4.1.2.10
  Samtrafikpris. Leverantören ska acceptera att prisutvecklingen för kund under kontraktsperioden följer det fastställda samtrafikpriset från PTS. 4.1.2.11
  Operatörsanslutning. Operatörstjänster så som tal och mobil datakommunikation ska ingå och kunden ska ha rätt att ansluta valfri operatör för inkommande och utgående trafik (förval) samt kunna styra hela eller delar av trafiken till valfri operatör. Mobiltelefoner ska inte vara låsta till en viss operatör. 4.2.4.2.
  Begränsningar för mobila abonnemang. Det ska inte finnas några begränsningar i att använda mobila abonnemang inom och utom Sverige om ej annat framgår av kontraktet. 4.2.4.3.
  Telefoner och tillbehör. Ett brett utbud av telefoner och anpassade tillbehör ska kunna erbjudas som klarar att hantera samtliga beställda tjänster och fungera stabilt. Telefoner för personer med t.ex. nedsatt syn eller hörsel ska kunna tillhandahållas. Det ska vara möjligt för kunden att avgöra om telefoner ska ingå i tjänsten eller inte. Kunden ska kunna specificera krav på telefonerna. 4.2.4.4.
  Mobilnät. Mobila abonnemang ska minst kunna tillhandahållas i något av 2G, 3G eller 4G näten. Leverantören ska ange vilket eller vilka nät som abonnemang kan tillhandahållas i. Om leverantören inte har eget mobilnät eller är delägare i ett ska ett samarbetsavtal eller ett av operatör och leverantören signerat intyg bifogas som visar att leverantören har rätt att nyttja någon operatörs mobilnät. Av intyget ska det även framgå i vilket eller vilka nät abonnemang kan tillhandahållas i. 4.2.4.5.
  Abonnemang. Leverantören ska erbjuda abonnemang för fast och mobil användning med följande för 
kund valbara basfunktioner: 
- Direkt och indirekt vidarekoppling samt medflyttning, både internt och externt. Användaren kan styra inkommande samtal till ett passningsställe direkt, vid upptaget eller obesvarat.
- Avisering, parkering och pendling. Användaren kan tillfälligt parkera ett pågående samtal och sedan kunna återgå till det (pendling) samt erhålla avisering om samtal väntar eller meddelande väntar.
- Gemensamt kortnummer. Kunden definierar kortnummer för telefonnummer i en katalog för hela organisationen, en avdelning eller en användare.
- Konferenssamtal med minst tre parter. 
- Repetering av senast slagna nummer.
- Tonvalssignalering under samtal.
- Transport av samtal, samtal kan kopplas om till annan telefon internt eller externt. 
- Nummerpresentation ska vara valbart. 
- SMS, MMS och rörlig bildöverföring (videosamtal) i mobiltelefoner.
- Mobil datakommunikation med IPv4 och anslutning till internet i mobiltelefoner.
4.2.4.6.
  Tilläggsfunktioner till abonnemang del ett. Leverantören bör minst kunna erbjuda samtliga nedanstående funktioner. Leverantören erhåller en poäng om samtliga krav uppfylls. 
- Automatisk valbar återuppringning internt inom växeln vid obesvarat samtal och upptaget. 
- Samtalet ska kunna kopplas till två anknytningar samtidigt. 
- Ett pågående samtal kan kopplas om, flyttas över, till annat abonnemang. 
- Byte av kommunikationskanal under pågående samtal, t.ex. från tal till text, från tal till 
video, från video till tal. 
- Flexibel anknytning. Användare kan styra anropsnummer till valfritt fast eller mobilt 
abonnemang. 
- Köfunktionalitet med välkomstbesked och köbesked (minimum fem samtal på kö). 
- Ringlista där samtalet kopplas enligt en lista per abonnemang vid obesvarat. 
- Spärr av extern vidarekoppling och transport. 
- Spärr mot nyttjande av vissa trafikslag och nummer (utlandssamtal etc.). 
- Röstmeddelanden kan skickas som läs- eller avlyssningsbara text- eller ljudfiler i e-post. 
- Klienttelefon till dator.
4.2.4.7.
  Tilläggsfunktioner till abonnemang del två. Tilläggsfunktioner till abonnemang del tvåg till internet i mobiltelefoner.Leverantören bör minst kunna erbjuda samtliga nedanstående funktioner. Leverantören 
erhåller en poäng om samtliga krav uppfylls. 
- Användare kan få ett inkommande samtal spårat och registrerat i nätet, oavsett om den anropande abonnenten har spärrat det eller inte 
- Användare kan erhålla kostnadsinformation om samtalet.
- Användare kan från sin privata hemtelefon ringa samtal via en företagsväxel, s.k. fjärraccess. Samtalskostnader debiteras på anknytning i företagsväxeln. 
- SMS internt inom kund (personsökning etc). 
- Multipelrepresenterade nummer, s.k. linjetagarfunktion. Ett abonnemang kan övervaka samt svara på anrop till ett multipelrepresenterat nummer som visas i flera telefoner. Samtal till det multipelrepresenterade numret aviseras såväl optiskt som akustiskt 
- Användaren kan anropa ett abonnemang trots att detta är vidarekopplat samt telefonist kan bryta in i pågående samtal 
- Mobil datakommunikation med IPv6 och anslutning till internet
- Mobil datakommunikation med IPv4 och IPv6 för anslutning till kundens nätverk men utan anslutning till internet 
- Satellitkommunikation
- Analoga anknytningar som en del i tjänsten 
- Faxlåda 
- Positionering av kundens terminaler minst via GPS och triangulering via GSM nät 
- SMS-utskick inkl. grupp-SMS (så som notifieringar från systemfunktioner etc.)
4.2.4.8.
  Mobile Device Management (MDM). Leverantören ska erbjuda tjänsten MDM där minst följande funktioner ska ingå: 
- Fjärrdrift, konfiguration och administration av mobiltelefoner 
- Användarstöd 
- Central styrning av grundläggande inställningar och säkerhetsparametrar 
- Programvarudistribution 
- Radera data och spärra förlorade mobiltelefoner och tablets 
- Säkerhetskopiering av data 
- Rutiner för att återskapa inställningar och data
4.2.4.9.
  Anslutning till befintligt inomhusnät. Leverantören bör erbjuda anslutning till kunds inomhusnät för mobil kommunikation, oavsett typ av inomhusnät samt tillåta annan leverantör i befintligt inomhusnät oavsett 
ägare till nätet.Leverantören bör tillåta att inomhusnätet överlåts till annan leverantör utan kostnad vid 
utgången av ett kontrakt om kontraktet ej sägs upp i förtid.
4.2.4.10.
 

Servicenivåer för mobilnät. Leverantören bör erbjuda olika servicenivåer för kunds inomhusnät och erbjudna publika mobilnät.

- Ett antal (maximalt tio per län) för kund valfria mätpunkter, avseende både signalstyrka och kapacitet, i erbjudna publika mobilnät. Mätresultat ska presenteras snarast efter genomförd mätning på ett lättbegripligt sätt. 
- Samtliga servicenivåer och vitesklausuler enligt bilaga Allmänna villkor kan tillhandahållas för mobila tjänster i kunds lokaler, med eller utan inomhusnät.
- Servicenivå 4 och 5 enligt bilaga Allmänna villkor, inom ett avgränsat geografiskt område där kunden är lokaliserad (inomhus och publikt mobilnät), kan väljas.
- Servicenivå 6 enligt bilaga Allmänna villkor, inom ett avgränsat geografiskt område där kunden är lokaliserad (inomhus och publikt mobilnät), kan väljas.
- Rutiner för uppföljning med statistik etc. enligt bilaga Allmänna villkor kan tillhandahållas.
- Viten vid ej uppnådd servicenivå enligt bilaga Allmänna villkor utgår.
- Priset för de servicenivåer som kan erbjudas ovan ingår i priset för tjänsten, dvs. ingen extra kostnad utgår för de nivåer som kan tillhandahållas.

4.2.4.11.

Partnernätverk

För leverans enligt det statliga ramavtalet KST (Kommunikation Som Tjänst) så har Borderlight ett partnernätverk med underleverantörer som omfattar ca 250 st personer fördelat över ca 30 bolag som tillsammans har ca 1.600 anställda. Parternätverket inkluderar både rikstäckande fältservice och några av branschens ledande specialister. Borderlight AB är avtalspart och juridiskt ansvarig för avrop enligt KST avtalet, underleverantörer har således ingen möjlighet att mottaga avrop eller att ha en egen direkt avtalsrelation med kunder enligt KST avtalet.

Vi har 8 partners som är specialiserade inom området Mobila Tjänster:

Götalandsnätet AB är en teleoperatör med MVNO avtal i Tre:s rikstäckande mobilnät som ingår i Leissnerkoncernen med mycket hög expertkompetens inom produktion av telefonitjänster för teleoperatörer. Verksamheten har huvudkontor i Trollhättan, samt lokalkontor i Stockholm och Göteborg. Du hittar mer information på www.leissner.se.

Cellip AB är en teleoperatör med specialisering mot fast och mobil telefoni med bland annat Microsoft Lync 365. Microsoft utsåg Cellip till Årets Voice Provider i Microsofts Partner Awards 2013. Cellip har MVNO avtal för mobila tjänster inom Telenors rikstäckande mobilnät. Du hittar mer information på www.cellip.se.

Efftel AB erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar för kommunikation som tjänst för organisationer och företag. Efftels medarbetare har hög kompetens och ser till att du för den lösnin som passar just din organisation. Efftel tillhandahåller outsourcade tjänster för telefoni och växelfunktioner baserat på flera plattformar, bland annat svenska Telepo. Du hittar mer information på www.efftel.se.

Svea Billing Services AB är en Telecom Enabler för mobila tjänster och M2M-lösningar som är specialiserad på effektiv billing i stor skala för teleoperatörer. Svea Billing Services AB har SP (Service Provider) avtal för mobila tjänster inom Telia Sonera:s rikstäckande mobilnät. Du hittar mer information på www.svea.com/sv/swe/Fakturering/Billing/Telecom-Enabler.

ReWiCom Scandinavia AB är specialiserade på inomhus täckning med licensfria basstationer och DAS med kunder inom polis, järnväg, köpcenter, arenor, sjukhus. Verksamheten har ett gediget kunnande inom mobil radioteknik med experter som har byggt nationella mobilnät i flera länder. Du hittar mer information på www.rewicom.se.

HIPS AB är specialiserade på system för inomhus täckning samt mätning och kartläggning av täckning för mobila tjänster. Kundreferenser finns inom flera statliga verk, kommuner och hotell. Verksamheten utvecklar, tillverkar och anpassar system för GSM, UMTS/WCDMA, LTE (4G) samt Tetra. Du hittar mer information på www.hips.se.

IP-Solutions AB är expertkonsulter inom data- och telekom med kompetens i teknikutvecklingens absoluta framkant. Verksamheten omfattar systemintegration, IT-management, IT-säkerhet och systemutveckling, samt en omfattande utbildningsprogram för yrkesverksamma konsulter. Du hittar mer information på www.ip-solutions.se.

Net1 täcker 95% av Sveriges yta med mobilt bredband, IP-telefoni och M2M-lösningar via NMT-450 frekvensen. Net1 når flera platser i Sverige där det inte är ekonomiskt försvarbart för andra mobiloperatörer att bygga ut sin täckning. Borderlight AB har ett direktavtal för försäljning av mobila tjänster från Net1. Du hittar mer information på www.net1.se.

Vi har 2 partners som är specialiserade inom anpassningar för funktionshinder:

ICAP AB är specialiserade på datoranpassade anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder utredning, anpassning och utbildning samt löpande support med högskoleutbildad personal inom pedagogik, teknik, psykologi, interaktionsdesign och handikappvetenskap. Du hittar mer information på www.icap.nu.

Hörbart Stockholm AB är auktoriserade av Stockholms Landsting och har som mål att förbättra kunders livskvalitet med hjälp av hörselförbättrande åtgärder utan långa väntetider och remisskrav. Verksamheten erbjuder hörseltest, utförliga hörselutredningar, anpassningar av hjälpmedel och ansökan om finansiering från exempelvis Försäkringskassan. Du hittar mer information på www.horbart.se.

 

 

Kontakta Borderlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...