Borderlight
 

kammarkollegiet.pngLOU (Lagen om Offentlig Upphandling) 

Inköp av produkter och tjänster inom data- och telekom från offentlig sektor skall ske enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. Därför är det angeläget för alla parter att alla inköp från offentlig sektor följer LOU.

Konkurrensverket ger allmänna råd om LOU på www.kkv.se under fliken ”Upphandling”. Du kan också läsa lagtexten för LOU på Rättsnätet http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.htm.

Dialog med leverantör om nya upphandlingar och avrop

Upphandlingsstöd vid Kammarkollegiet har utformat en vägledning om dialog och leverantörer för LOU som kan läsas på följande länk:

http://www.upphandlingsstod.se/sites/default/files/2012_1_0.pdf

Information från Borderlight AB om produkter och tjänster till offentlig sektor i denna portal är utformat enligt Kammarkollegiets vägledning för dialog med leverantörer.

Ett krav från Borderlight AB till upphandlande enheter är att information och material från Borderlight AB inte användas av upphandlande enhet på sådant sätt att Borderlight AB får en otillbörlig konkurrensfördel, som kan användas som grund för krav om att Borderlight AB inte kan lämna giltigt anbud till upphandling eller avrop.

kravspec.pngInformativt stöd för nya avrop och upphandlingar

Det är upphandlande enhets ansvar att utforma och ta ansvar för kravspecifikationens innehåll baserat på verksamhetens faktiska behov. Efter start av upphandling och under hela den följande avtalsperioden så är det inte tillåtet för någon part att ändra kravspecifikationens innehåll.

Därmed är det särskilt viktigt för alla parter att kravspecifikationen återspeglar verksamhetens faktiska behov, samt att kravspecifikationen inkluderar krav om flexibilitet så att löpande anpassningar skall kunna ske efter verksamhetens behov under avtalstiden. För de statliga ramavtalen är merparten av sådan formalia omhändertaget av Statens Inköpscentral genom ramavtalen.

Information om produkter och tjänster till offentlig sektor från Borderlight AB i den öppna delen av denna portal ger råd om marknadens utveckling inom aktuella produktområden, som kan vara värdefullt att känna till för upphandlande enhet innan kravspecifikation för nya avrop eller upphandlingar fastställs. Det är upphandlande enhets ansvar att inhämta sådan information från ett representativt urval av marknadens aktörer, samt därefter välja vilka vägval som stämmer bäst med verksamhetens behov.

Observera att detta är levande arbetsdokument som utvecklas successivt baserat på löpande erfarenheter samt löpande utveckling av nya produkter och tjänster. Om du har förslag på ytterligare förbättringar så är du välkommen att lämna synpunkter och förslag om detta via e-post till offentlig@borderlight.net.

Gällande avtal och ramavtal

Borderlight AB har avtal och ramavtal som omfattar ett stort antal offentliga verksamheter. När det finns ett gällande avtal eller ramavtal som omfattar föremålet för upphandlingen så är det viktigt att sådana avtal används. Exempel på gällande avtal:

KST (Kommunikation Som Tjänst) omfattar avrop av paketerade tjänster från minst två tjänsteområden där upphandlande enhet inte får äga någon del av den plattform som behövs för att realisera avropad funktion. Avtalet omfattar WLAN, LAN, Digitala Möten, Telefoni, Kontaktcenter och Unified Communications. Inom samtliga områden finns möjlighet att komplettera med generella tilläggsfunktioner för t.ex. ökad kvalitet, säkerhet och tillgänglighet, samt funktioner för administration, uppföljning, statistik, kundtjänst, utveckling, användarsupport, utbildning, integration, trygghetslarm, SMS-utskick etc. Preliminär budget omfattar avrop för ca 600 – 700 MKR per år fördelat på 6 ramavtalsparter genom förnyad konkurrensutsättning (alla ramavtalsparter har lika rätt och skyldighet att svara på avropsförfrågningar). Du hittar mer information på:

www.avropa.se

Finns gällande avtal eller ramavtal för din verksamhet?

I följande tabell kan du se om din verksamhet finns med i ett gällande avtal eller ramavtal där du kan avropa tjänster utan föregående upphandling, då upphandlingen redan är genomförd för den aktuella avtalsperioden genom befintligt avtal eller ramavtal:

Exempel på allmänna krav

De statliga ramavtalen innehåller bra exempel på allmänna krav som ett flertal av marknadens aktörer har accepterat.

Vi har sammanställt exempel enligt nedan från det statliga ramavtalet KST (Kommunikation Som Tjänst) som kan vara ett bra stöd vid nya avrop och upphandlingar inom detta område. Blå text är förtydligande av Borderlight AB:

Skall, Bör eller Nej Funktion KST krav nr:
 

Allmänt om kraven. Avsnitten "Generella krav" och "Ramavtal och avrop" gäller gemensamt för samtliga tjänsteområden om inte annat framgår av respektive krav.

Observera att det inte är tillåtet för leverantören att reservera sig för egna angivna omständigheter eller situationer.

Garanterad prestanda, leveranstider, etc. kommer att skrivas in i en bilaga till ramavtalet och kund har rätt till vite enligt bilaga Allmänna villkor om nivåer etc. inte uppfylls.

Leverantören ska ta ett helhetsansvar vid införande av funktioner och tjänster såsom installation, driftssättning och leveranstest.

Samma sak gäller även för migrering från befintlig miljö samt från befintlig leverantör till ny leverantör.

Leverantören ska ansvara för design och paketering så att tjänsten håller överenskommen funktion, kvalitet och prestanda.

Leverantören ska svara för fullständig lösningsdesign baserad på de behov som kunden redovisar och att lösningen följer gällande standarder och är anpassad till de förutsättningar som gäller i aktuell fastighet.

Samtliga priser som ska anges kommer att vara takpriser i ett kommande ramavtal. Priser ska anges i SEK, exkl. mervärdesskatt och utan prisjusteringsklausuler (KPI, LCI, etc.) samt enligt de förutsättningar Statens inköpscentral angivit.

Angivna takpriser ska vara giltiga under hela ramavtalsperioden.

Priser för erbjudna funktioner och tjänster ska vara enhetliga för hela Sverige.

Samtliga ingående delar som krävs för att realisera tjänsten eller funktionen ska ingå i priset.

Om det krävs någon form av utrustning placerad i kundens lokaler, t.ex. en router för att realisera tjänsten eller funktionen ska detta ingå i leverantörens åtagande och pris.

Det får inte tillkomma några kostnader för att avinstallera tjänster, funktioner eller ingående utrustning.

4.1.1.1.
 

Dokumentation. Leverantören ska kostnadsfritt leverera dokumentation över levererade tjänster och funktioner samt hålla denna kontinuerligt aktuell under kontraktsperioden.

Dokumentationen ska levereras i det format, elektroniskt eller papper, som kunden begär.

Dokumentation över leveransen och användargränssnitt mot brukaren ska vara på svenska om inte annat överenskommits i kontraktet.

Dokumentationen ska vara så pass utförlig att en ny leverantör ska kunna överta drift och support på tjänsten och/eller funktionen utan speciell kunskap om kunden eller installationen. Kund ska äga rätt att överlämna dokumentationen till annan part.

4.1.1.2.
 

Utbildning. Leverantören ska erbjuda utbildning avseende de funktioner och tjänster som ingår i leveransen.

Utbildning ska hållas på svenska inklusive utbildningsmaterial om inte annat överenskommits i kontraktet.

4.1.1.3.
 

Principer för kontakt. Rutinerna för kundens kontakter med ramavtalsleverantören ska vara enkla och tydliga.

Ramavtalsleverantören ska erbjuda en kanal för kundens alla kontakter med ramavtalsleverantören (s.k. SPOC) samt tillhandahålla en utsedd kontaktperson med kunskap om kunden och levererade tjänster och funktioner.

4.1.1.4.
  Statistik. Leverantören ska kunna tillhandahålla av kund efterfrågade rapporter och statistik för en period om minst 18 månader tillbaka. Rapporter och statistik ska ingå i priset för tjänsten eller funktionen. 4.1.1.5.
 

Skydd av tjänst. Leverantören ska erbjuda skydd av tjänsterna mot t.ex. otillbörligt nyttjande, intrång, avlyssning, manipulering, sabotage och sammankoppling med andra kunders nät.

Leverantören ska omedelbart rapportera brister i skyddet och/eller angrepp mot tjänsten till kund.

4.1.1.7.
  IP-adresser. Kunden ska inte behöva förändra befintliga IP-adresser eller namnstandard vid införande av tjänsten. 4.1.1.12
  Webbportal. Leverantören ska erbjuda en kundspecifik webbportal med följande funktionalitet: 
- Säker autentisering vid inloggning samt säker överföring av information (t.ex. TLS)
- Se kundanpassad, valbar statistik för exempelvis åtgärdstider, fördröjning, variation i fördröjning (jitter), tappade paket och utnyttjad bandbredd för respektive anslutning samt se prestanda- och trafikmätningar för telefoni samt för LAN, WAN och internet 
- Se nyttjande-grad av funktion eller bandbredd i realtid (minimum fem minuters intervall) samt trendverktyg, som beskriver förändring och aggregerad trafik över tid för utnyttjad funktion eller bandbredd per QoS-klass
- Kund kan ta ut egna rapporter direkt ifrån webbportalen
- Servicenivå monitoreras i realtid (minimum fem minuters intervall) dvs. kund kan se när ett avbrott börjar och slutar samt se om avtalad servicenivå hålls för respektive serviceobjekt
- Göra felanmälan samt se status för mottagen felanmälan, påbörjad felavhjälpning, beräknad åtgärdstid och avhjälpt fel
- Lägga beställningar, se leveransinformation och beställningshistorik 
- Se information om planerat underhåll 
- Sköta administration av telefoni, t.ex. uppgifter om användare, abonnemang, telefoner och SIM-kort samt hantera abonnemang (säga upp, lägga till och förändra)
- All dokumentation gällande leveranser finns tillgänglig och uppdaterad på webbportalen
4.1.1.14.
  Acceptans av ramavtalsvillkor, Huvudtext och Allmänna villkor. Leverantören ska acceptera samtliga villkor i bilaga Huvudtext och bilaga Allmänna Villkor. 4.1.2.1.
 

Besvarande av avrop. Leverantören ska besvara samtliga avrop från kunder och kunna leverera enligt i ramavtalet angivna förutsättningar. Att inte besvara samtliga avrop kan vara grund för uppsägning av ramavtalet, se vidare bilaga Huvudtext.

Leverantören ska besvara avrop inom den tid som anges i avropsförfrågan.

Alternativa svar ska inte lämnas om inte kunden specifikt begär detta.

Observera att leverantören inte äger rätt att överlåta rätten att mottaga eller besvara avrop till annan part. Leverantören äger inte heller rätt att överlåta rätten att teckna kontrakt till annan part.

Kund kan i sitt avrop ställa krav utifrån detta underlag samt bilaga Kravkatalog och bilaga Allmänna villkor. Kunden specificerar, utifrån sin organisation och sitt behov, om ett krav är obligatoriskt (ska-krav) eller ett utvärderingskriterium (bör-krav).

4.1.2.2.
 

Ansvarsgränser. Leverantören ska för kund tydligt redovisa vilka funktionella och administrativa ansvarsgränser för tjänsten som kommer att finnas baserat på avropsförfrågan.

Leverantören ska för kund i avropet tydligt redovisa eventuella uppdateringar eller uppgraderingar av kundens produkter och/eller programvaror som krävs för att leverantören ska kunna garantera fungerande leverans.

4.1.2.3.
  Servicenivåer. Servicenivåer enligt bilaga Allmänna Villkor ska vara valbara per serviceobjekt, adress, grupper av användare och/eller funktion. 4.1.2.4.
 

Leveranstider. Leverans av erbjudna funktioner och tjänster ska ske enligt följande:

- Högst 30 arbetsdagar för ny leverans eller flytt av anslutning (där befintlig tillgång till fiber, kabel eller kanalisation finns, som är möjlig att nyttja utan kompletterande grävning, fram till avlämningspunkten i fastigheten)

- Högst 15 arbetsdagar för utökning och förändring av anslutning som kräver byte av utrustning

- Högst 5 arbetsdagar för uppgradering eller nedgradering av kapacitet som inte kräver byte av utrustning

- Högst 1 arbetsdag för konfigurationsförändringar

4.1.2.5.
 

Successiv driftsättning. Leverans av en helt ny kommunikationslösning ska kunna ske med successiv driftsättning med parallell användning av kundens befintliga lösning.

Vid successiv driftsättning ska leverantören ta ansvar för felavhjälpning som kan uppstå i tjänsten inom skälig tid och detta ska spegla den tilltänkta servicenivå som kommer att gälla. Detta ansvar för felavhjälpning avser endast nya tjänster.

4.1.2.6. samt svar fråga 51.
 

Befintlig utrustning. Leverantören ska om kund så begär överta befintlig kundplacerad utrustning och erlägga ersättning för denna, med utgångspunkt från restvärdet. Kunden skall ange om detta är aktuellt med utförlig specifikation av utrustning och önskat restvärde i förfrågningsunderlaget för avrop eller upphandling.

Med befintlig utrustning avses t.ex. abonnentväxlar, stödsystem, LAN- och WAN-utrustning etc. som kan ingå i en avropad lösning.

4.1.2.7. samt svar fråga 70.

 

Fakturor. Fakturor ska utformas enligt bilaga Allmänna villkor. Kund ska utöver detta kunna begära att faktura skickas för respektive användare med information om specificerad förbrukning, avtalade tjänster, referensnummer och kostnadsställe etc. Kund ska kunna välja vilka typer av specificerad förbrukning som ska anges.

4.1.2.8.
 

Två separata fakturor. Leverantören ska kunna tillhandahålla en funktion för två separata fakturor för telefoni dvs. fakturering till två olika faktureringsadresser per abonnemang där tjänstesamtal faktureras kund och privatsamtal faktureras den enskilde användaren.

4.1.2.8.
 

Godkännande av planerat underhåll. Leverantören ska tillåta att tidpunkten för planerat underhåll godkänns av kunden.

Godkännande får förvägras endast om synnerliga skäl föreligger. Exempel på synnerliga skäp är samhällskritiska perioder i kundens verksamhet eller då underhållet försvårar begränsande av skador på människor, egendom eller i miljön samt uppräthållande av allmän ordning och säkerhet.

4.1.2.9.

 

 

 

Kontakta Borderlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...